Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden – Catstyle.nl
Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 •  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 •  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

 •  Dag: kalenderdag;
 •  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,

waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 •  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die

aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 •  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

 •  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

aanbiedt;

 •  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
afstand;

 •  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer:


CatStyle is statutaire handelnaam van TadMax.
 

TadMax T. S. Barczykowski
Hildebrandstraat 302,
2524VS,
Den Haag,

Rekeningnummer: 125 836 295
IBAN: NL71 RABO 0125 8362 95
BIC: RABONL2U

Telefoonnummer: 0626066991
contacttijd voorkeur:
Maandag t/m Vrijdag: 18 – 21 uur
Zaterdag – Zondag 13 – 21 uur
E-mailadres: contact@catstyle.nl
KvK-nummer: 57711356
Btw-identificatienummer: NL 782417279B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke

totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan

de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te
zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
toegezonden.

 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden

van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich
in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor
hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of

diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 •  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen

zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs

garandeert;

 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek

voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor
het gebruikte communicatiemiddel;

 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de

consument te raadplegen is;

 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de

overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze

gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer

onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst
van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst
ontbinden.

 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 • De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn

betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op

zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,
dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan
de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één
jaar of van onbepaalde duur is.

 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van

redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het
product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend
gemaakte vertegenwoordiger.

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het

product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij
het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met
alle geleverde toebehoren en - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform
de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De

uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen
invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of
tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is
verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten

en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn

aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan

indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan

indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het

aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten

en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen
gelden.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de

uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het

bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een
langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk

 • dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de

overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald

heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een

vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening
van de klant.

 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van

bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Voor onverzekerde zendingen risico is op de client.


Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming
van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste
één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten
(elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een
bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een
bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de
verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of
diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag
opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in
geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te
allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich
tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 13 - Betaling

 • Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te

worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval
van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling

van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel
recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de
bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de

ondernemer te melden.

 • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het

recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 

 • Indien u gekozen heeft om uw bestelling achteraf te betalen via AfterPay betekent dat u akkoord gaat met de

betalingsvoorwaarden van AfterPay


Artikel 14 - Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht

overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum

van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de
ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de

geschillenregeling.


Artikel 15 - Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden

betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de
consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 

 

100% Zekerheid!

U kunt zelf controleren door kvk.nl

U kunt onze gegevens te controleren op deze pagina:

http://www.kvk.nl/orderstraat/bedrijf-kiezen/?q=57711356#!shop?&q=57711356&start=0&prefproduct=&prefpayment=

100% Veiligheid!

×

100% Veiligheid!

U kunt zelf controleren door politie.nl

U kunt onze gegevens te controleren op deze pagina:

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/controleer-handelspartij.html

100% Geld Terug!

×

100% Geld Terug!

14 dagen om de goederen te retourneren.

U kunt de bestelde producten binnen 14 dagen terug te keren zonder opgaaf van reden!

100% Kwaliteit!

×

100% Kwaliteit!

Alleen producten van goede kwaliteit.

Elk product wordt dubbel gecontroleerd vóór verzending.

×


 

×


 

×


 

×